GET TO là gì

Get to là gì?

Tháng Năm 6, 2021 kovit1234 0

Ý nghĩa của cụm từ GET TO 1/ Tức giận Ex: Don’t let her GET TO you; she’s in a bad mood. Đừng để cô […]

Get out là gì

Get out là gì?

Tháng Năm 6, 2021 kovit1234 0

Ý nghĩa cụm động từ GET OUT 1/ Rời khỏi nhà đến thăm nơi nào đó Ex: She doesn’t GET OUT much now she has […]

GET ON là gì

Get on là gì?

Tháng Năm 6, 2021 kovit1234 0

Ý nghĩa của cụm động từ GET ON 1/ Tiếp tục làm gì đó Ex: The teacher asked the pupils to GET ON with some […]

GET IN là gì

Get in là gì?

Tháng Năm 6, 2021 kovit1234 0

Ý nghĩa cụm động từ GET IN là gì? 1/ Sắp xếp cho ai đó làm việc trong nhà của bạn Ex: The air conditioning […]

Get down là gì?

Get down là gì?

Tháng Năm 6, 2021 kovit1234 0

Ý nghĩa cụm động từ GET DOWN 1/ Làm ai đó buồn, thất vọng, kiệt sức Ex: The miserable weather in winter really GETS me […]

GET BY ON LÀ GÌ

Get by on là gì?

Tháng Năm 6, 2021 kovit1234 0

Get by on nghĩa là gì? 1/ Quản lý 1 số lượng tiền nhất định Ex: It’s hard to GET BY ON my salary. Thật […]